Từ Các Trường Hợp Không Phải Quyết Toán Thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN là những trường hợp mà thuế TNCN không cần phải được quyết toán khi các yêu cầu thuế của chính phủ đã được thỏa thuận. Trong những trường hợp này, người dân có thể được miễn trừ, hoãn hoặc giảm thuế phải nộp theo những luật pháp thi hành ở Việt Nam.

1. Miễn Thuế

Trong một số trường hợp, việc miễn trừ thuế TNCN là được phép. Các trường hợp miễn thuế TNCN bao gồm:

 • Miễn thuế học bổng: Nếu bạn nhận được học bổng trị giá từ những nhà tài trợ, bạn có thể được miễn thuế từ thu nhập của học bổng đó.
 • Thu nhập chăm sóc sức khỏe: Thu nhập từ việc chăm sóc sức khỏe của bản thân được miễn thuế.
 • Miễn thuế kinh doanh tạm thời: Nếu bạn chỉ tham gia động thái tài chính và kinh doanh trong khoảng thời gian ngắn hạn, việc khởi nghiệp này cũng có thể được miễn thuế TNCN.
 • Thu nhập cá nhân dưới 25 triệu đồng: Nếu thu nhập của bạn dưới 25 triệu đồng/năm, bạn có thể được miễn thuế.

2. Hoãn Thời Gian Nộp Thuế

Trong một số trường hợp, người dân có thể được phép hoãn thời gian nộp thuế thuế TNCN. Các trường hợp như vậy gồm:

 • Tạm hoãn ngắn hạn: Khi người dân có giao dịch tài chính, chúng có thể được phép tạm hoãn thời gian nộp thuế TNCN trong một thời gian ngắn hạn.
 • Hoãn trong một năm kế hoạch: Trong một số trường hợp, các chính phủ có thể đề xuất hoãn thời gian nộp thuế trong một năm kế hoạch.
 • Hoãn trong một thời gian dài: Nếu chủ sở hữu thực sự không thể nộp thuế trong một thời gian ngắn hạn, chúng có thể được hoãn thời gian nộp thuế trong một thời gian dài hơn.

3. Giảm Thuế

Trong một số trường hợp, người dân cũng có thể được phép giảm thuế TNCN. Các trường hợp như vậy bao gồm:

 • Giảm thuế cho chi phí kinh doanh: Khi nhà đầu tư thực hiện những chi phí về kinh doanh, họ có thể được giảm số thuế TNCN phải nộp.
 • Giảm thuế cho các sinh viên: Sinh viên đang học bạn có thể được giảm thuế TNCN theo quy định của chính phủ.
 • Giảm thuế cho các nhà đầu tư du lịch: Những nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch cũng có thể được giảm thuế TNCN theo quy định.
 • Giảm thuế cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục: Những nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục cũng có thể được giảm thuế TNCN.

Kết luận

Việc miễn trừ, hoãn hoặc giảm thuế TNCN là một trong những trường hợp không cần phải quyết toán. Tuy nhiên, hãy luôn luôn tuân thủ các quy định của chính phủ để đảm bảo rằng bạn luôn luôn được miễn thuế, hoãn hoặc giảm thuế TNCN đúng cách.

0838.386.486