Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 107

Thuyết minh báo cáo tài chính (TMBCT) là một công cụ quan trọng mà các cơ quan trung ương cần áp dụng để xây dựng và giữ quản lý thực hiện các quy định tài chính hiện hành. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan trung ương, thông tư số 107 đã được Ban Chỉ Đạo Cơ Sở Ngân Sách của Chính Phủ của Việt Nam ban hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2017.

Thông tư này hướng dẫn các cơ quan trung ương về việc thực hiện các yêu cầu kế toán vì nhu cầu cao của việc xây dựng và giữ quản lý các thông tin – kết quả tài chính của các cơ quan. Nó cũng bao gồm các yêu cầu liên quan đến tổ chức keo dán tài chính và mô tả các thông tin bắt buộc, chung cụ thể của các báo cáo.

1. Mục đích Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 107

Mục đích của thông tư số 107 là để giúp các cơ quan trung ương định hướng và hướng dẫn họ về việc sử dụng tài nguyên của họ hiệu quả hơn trong việc xây dựng và giữ quản lý các báo cáo tài chính. Thông tư này cũng đặt ra các yêu cầu chung để giới hạn các sai sót trong thiết kế báo cáo tài chính và cung cấp các hướng dẫn cho việc báo cáo tài chính trong một hệ thống.

Chi tiết hơn, thông tư này xác định các yêu cầu cho việc thực hiện các báo cáo tài chính cho mỗi cơ quan trung ương và yêu cầu chứng nhận này phải được chấp thuận bởi Ban Chỉ Đạo Cơ Sở Ngân Sách.

2. Yêu cầu của Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 107

Thông tư số 107 xác định rõ nhiều yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo rằng các báo cáo tài chính được thực hiện tốt hơn. Điều này đã đặt ra nhiều yêu cầu như sau:

  • Các cơ quan trung ương cần thực hiện báo cáo tài chính trên cơ sở hàng năm theo các yêu cầu của thông tư số 107.
  • Các báo cáo tài chính cần đảm bảo tính chính xác và độc lập, trả lời những câu hỏi như: các chi phí đã được sử dụng như thế nào? Bạn đang sử dụng tài nguyên của bạn có hiệu quả không?
  • Tất cả các báo cáo phải được ghi nhận và chứng nhận bởi Ban Chỉ Đạo Cơ Sở Ngân Sách của Chính Phủ của Việt Nam.
  • Tất cả các báo cáo tài chính đều phải được xây dựng trên cơ sở dữ liệu và các hình thức báo cáo khác.
  • Các cơ quan trung ương cần thực hiện các báo cáo đồng thời trên nhiều nền tảng như Excel, Word, PDF và các bảng quản lý dữ liệu. Các báo cáo này phải được nhập trực tiếp hoặc được tự động hóa bằng cách sử dụng các công cụ của hệ thống.
  • Các cơ quan trung ương cần tuân thủ các quy định về mô hình dữ liệu, định nghĩa tương tác để giao tiếp và xử lý dữ liệu.

3. Lợi ích của Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 107

Thông tư số 107 có rất nhiều lợi ích từ việc thực hiện các báo cáo tài chính theo yêu cầu của đó:

  • Thông tư này giúp các cơ quan trung ương có thể xây dựng và giữ quản lý các báo cáo tài chính hiệu quả hơn.
  • Nó giúp các cơ quan trung ương nhận thức được tính toán và đánh giá tài chính của họ trong một cách có hệ thống hơn. Do đó, các cơ quan trung ương có thể đặt các mục tiêu tài chính hiệu quả hơn và có thể tiến hành kiểm soát và điều chỉnh các mục tiêu tài chính theo thời gian.
  • Thông tư này cũng giúp các cơ quan trung ương tạo và cải thiện các quy trình quản lý tài chính và tạo nên sự minh bạch và hợp lý trong các quyết định tài chính.
  • Thông tư này cũng giúp các cơ quan trung ương xác định chính xác những ràng buộc tài chính mà họ phải tuân thủ.

4. Kết luận

Vậy, Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 107 cung cấp một hệ thống để giúp các cơ quan trung ương xây dựng và giữ quản lý các báo cáo tài chính. Thông tư này cũng đặt ra yêu cầu về việc thực hiện các báo cáo tài chính và lợi ích từ việc thực hiện các báo cáo. Kết luận là, Thông tư số 107 là một công cụ quan trọng để giúp các cơ quan trung ương xây dựng và giữ quản lý các báo cáo tài chính hiệu quả hơn.

0838.386.486