Thủ tục sau khi thành lập Doanh Nghiệp 2021

Thành lập Doanh Nghiệp la một trong những thủ tục pháp lý phức tạp nhất và cũng là một quy trình phức tạp để doanh nghiệp hoạt động trong pháp luật. Khi một doanh nghiệp mới được thành lập, nó cần phải xác nhận tối thiểu các thủ tục phụ thuộc vào nhiều thủ tục pháp lý khác nhau. Việc thực hiện thủ tục này là bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp mới.

1. Xác nhận tên doanh nghiệp

Đây là bước đầu tiên trong việc thành lập một doanh nghiệp mới. Tên của doanh nghiệp phải được xác nhận bởi Cơ quan thuộc Bộ Nội Vụ hoặc Đơn vị có thẩm quyền. Doanh nghiệp cũng cần kiểm tra Tên giao dịch có sẵn của các doanh nghiệp khác trước khi chọn tên, và nên chọn một tên dễ nhớ, ngắn gọn và độc đáo.

2.Tạo Chứng chỉ Đăng ký Doanh Nghiệp

Để tạo Chứng chỉ Đăng ký Doanh Nghiệp, doanh nghiệp cần cung cấp các tài liệu yêu cầu như sau:

  • Một bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Giấy tờ xác nhận tên doanh nghiệp
  • Máy tính lưu trữ chứng chỉ đăng ký doanh nghiệp
  • Giấy ủy quyền của người đại diện hợp pháp của công ty
  • Giấy chứng nhận đã sửa đổi bởi cơ quan có thẩm quyền

3. Thủ tục Thuế Thành lập Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp cần đăng ký thuế trước khi thành lập. Những thủ tục này bao gồm:

  • Đăng ký Quản lý Thuế trước khi thành lập công ty
  • Với Cơ quan Thuế để biết các loại thuế phù hợp với thể loại hoạt động của doanh nghiệp
  • Đối với các doanh nghiệp lớn, cần đăng ký thuế giảm trừ để nhận được các khoản giảm trừ thuế theo quy định
  • Xác nhận thuế cá nhân người sở hữu doanh nghiệp
  • Nếu doanh nghiệp cần xin visa cho các công dân nước ngoài để làm việc tại Việt Nam, họ cũng cần phải đăng ký thuế

4. Đăng ký cho các sản phẩm và dịch vụ

Sau khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải đăng ký từng sản phẩm, dịch vụ của mình. Doanh nghiệp cũng cần xác nhận các loại hình đăng ký và xác nhận trước khi bán sản phẩm tới các khách hàng.

5. Đăng ký tiêu dùng để lấy thẻ tín dụng

Doanh nghiệp cần đăng ký tiêu dùng và thẻ tín dụng để giải quyết các giao dịch thanh toán trong các yêu cầu kinh doanh. Doanh nghiệp cũng phải đăng ký các loại thẻ tín dụng phù hợp với loại hình doanh nghiệp của họ và phải cung cấp tài liệu yêu cầu theo quy định của ngân hàng.

Với các thủ tục pháp lý phức tạp và lôi kéo để thành lập một doanh nghiệp mới, cần có sự tập trung vào các bước trên để thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp thành công. Đó là cách duy nhất để doanh nghiệp mới có thể trở thành một thành viên trong môi trường kinh doanh.

0838.386.486