Quyết toán Thuế TNDN theo Phương Pháp Trực Tiếp

Thuế TNDN là thuế của thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được tính dựa trên thu nhập của doanh nghiệp. Quyết toán thuế TNDN là việc thanh toán thuế TNDN đã tính được cho các doanh nghiệp. Việc quyết toán thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ít nhất 5 tiêu đề phụ như sau đây:

1. Thông tin cần thiết

Để thực hiện quyết toán thuế TNDN, bạn cần cung cấp thông tin cần thiết cho Bộ Thuế. Thông tin bao gồm:

 • Mã số thuế TNDN (VAT) của doanh nghiệp
 • Tên chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân.
 • Thời gian để quyết toán từ tháng xuất thuế.
 • Thời gian để thực hiện truy thu.
 • Loại thuế TNDN cần quyết toán.

2. Tập hợp các loại thuế TNDN

Phần quyết toán thuế TNDN yêu cầu bạn phải tập hợp tất cả các loại thuế TNDN cần quyết toán. Các loại thuế bao gồm:

 • Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
 • Thuế Tệp (TC)
 • Thuế Tổng Công
 • Thuế Thường xuyên
 • Thuế Giao Dịch Bảo hiểm

3. Phần từ của quyết toán thuế TNDN

Khi hoàn thành việc tập hợp các loại thuế, bạn sẽ cần phải tạo thêm quyết toán thuế TNDN. Quyết toán thuế TNDN gồm các phần từ:

 • Tổng thuế
 • Tổng số thuế đã nộp
 • Tổng số thuế đã trả trong tháng
 • Tổng số thuê bao trả trong tháng
 • Số tiền đặt cọc
 • Chi phí phát sinh

4. Định dạng của tài liệu quyết toán

Khi hoàn thành các bước trên, bạn cần chuẩn bị định dạng của tài liệu quyết toán thuế TNDN để thực hiện việc xác nhận quyết toán. Các định dạng bao gồm:

 • Kê khai hàng tháng
 • Kê khai hàng năm
 • Kê khai định kỳ
 • Kê khai đổi mới
 • Kê khai mềm

5. Xác nhận quyết toán

Sau khi hoàn thành từng bước trên, bạn cần xác nhận quyết toán thuế TNDN bằng việc gửi tài liệu quyết toán đến Bộ Thuế trong thời gian quy định. Bộ Thuế sẽ xác nhận quyết toán thuế TNDN sau khi nhận được tài liệu quyết toán và kê khai hàng tháng.

Quyết toán thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp cung cấp cho các doanh nghiệp cơ hội để thanh toán thuế TNDN đã tính được. Việc quyết toán thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp yêu cầu bạn cần cung cấp các thông tin cần thiết, tập hợp tất cả các loại thuế TNDN, tạo thêm quyết toán thuế TNDN và chuẩn bị định dạng của tài liệu quyết toán và kê khai. Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn cần phải xác nhận quyết toán thuế TNDN bằng cách gửi tài liệu đến Bộ Thuế trong thời gian quy định.

0838.386.486