Quy định về báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công ty. Việc báo cáo tài chính doanh nghiệp đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật, để đảm bảo luồng tiền có thể được quản lý hiệu quả và bảo vệ lợi ích của các bên liên quan.

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn các quy định của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nếu bạn là một nhà quản trị doanh nghiệp hoặc đang chuẩn bị bộ máy tài chính, bài viết này sẽ rất có ích cho bạn.

1.Những thông tin cần cung cấp trong báo cáo tài chính

Một báo cáo tài chính cần bao gồm những thông tin sau:

 • Thống kê tài chính: bao gồm thống kê tài khoản, số nợ, tài sản và các khoản phải thu, phải trả.
 • Bảng cân đối kế toán: cung cấp số liệu cân đối cho từng khoản tài khoản tổng hợp trong thời gian báo cáo.
 • Tỷ lệ tài chính: cung cấp các tỷ lệ liên quan đến tài chính của doanh nghiệp như tỷ lệ nợ trên tổng vốn, tỷ lệ cơ sở tài sản, tỷ lệ sinh lời bán lẻ và doanh thu.
 • Thống kê doanh thu và thu nhập: có dạng bảng hoặc nói hoàn chỉnh
 • Thống kê chi phí: bao gồm chi phí vận hành, chi phí lãnh sự và chịu thuế.

2. Quy trình báo cáo tài chính

Quy trình báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Xác định thời hạn báo cáo: Xác định ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn báo cáo.
 • Bước 2: Ghi nhận và kiểm tra phát sinh tài chính: Ghi nhận và kiểm tra các khoản thu và chi phát sinh trong thời gian báo cáo, bao gồm từng phát sinh tài chính trong khoảng thời gian đó.
 • Bước 3: Xác định định lượng các khoản: Xác định định lượng các khoản tài chính, bao gồm cả khoản thu và khoản chi và xác định hướng của chúng.
 • Bước 4: Xác định tỷ lệ tài chính: Xác định các tỷ lệ liên quan đến tài chính của doanh nghiệp, bao gồm tỷ lệ nợ trên tổng vốn, tỷ lệ cơ sở tài sản, tỷ lệ sinh lời bán lẻ và doanh thu.
 • Bước 5: Xây dựng báo cáo: Với các thông số trong bước trên, nên xây dựng báo cáo tài chính.

3. Nguyên tắc báo cáo tài chính

Để thực hiện báo cáo tài chính một cách chính xác, cần phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc tin cậy: báo cáo tài chính cần phải mang tính tin cậy, làm rõ các dữ liệu của doanh nghiệp để người đọc có thể đưa ra các quyết định hợp lý.
 • Nguyên tắc tổng thể: Báo cáo tài chính phải bao gồm tất cả các thông tin về tài khoản, thu nhập, chi phí và các khoản khác liên quan đến tài chính.
 • Nguyên tắc cập nhật thường xuyên: Báo cáo tài chính cần được cập nhật thường xuyên, bao gồm cả báo cáo hàng tháng và hàng năm.
 • Nguyên tắc chính xác: Báo cáo tài chính cần được làm rõ rõ ràng, chứa tất cả các thông tin cần thiết và phải đảm bảo tính chính xác của thông tin báo cáo.

4. Quy định về báo cáo tài chính

Thực hiện báo cáo tài chính cần phải tuân thủ các quy định sau:

 • Kí kết hợp đồng hoặc thỏa thuận: Nên kí kết hợp đồng hoặc thỏa thuận với đối tác bao gồm điều khoản về báo cáo tài chính.
 • Đồng hành theo pháp luật: Khi thực hiện báo cáo tài chính, cần tuân thủ các quy định và luật áp dụng của chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Mang tính minh bạch: Báo cáo tài chính cần được làm một cách minh bạch và rõ ràng để mọi người có thể hiểu được.
 • Tổ chức báo cáo: Nên tổ chức báo cáo tài chính theo một cách hợp lý và đồng bộ, để đảm bảo rằng tất cả các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định tài chính đều được cung cấp.

5. Tổng kết

Báo cáo tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công ty. Việc thực hiện báo cáo tài chính của doanh nghiệp đều phải tuân thủ các quy định và luật áp dụng của pháp luật. Những quy định này giúp người đọc có thể dễ dàng đảm bảo các thông tin tài chính của doanh nghiệp, để đưa ra các quyết định hợp lý.

0838.386.486