Quy định mới cho Hộ kinh doanh cá thể

Với mục đích củng cố lĩnh vực kinh doanh cá thể, Hội đồng Quốc gia Việt Nam vừa quy định một số điều mới đối với hộ kinh doanh cá thể. Các quy định này sẽ giúp cho người kinh doanh hơn cơ hội để thành công trong lĩnh vực kinh doanh của họ, nhằm đảm bảo công bằng của tất cả các bên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cá thể. Đây là những quy định mới nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong việc làm việc và cũng như đảm bảo các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh cá thể.

1. Quy định về các chi phí kinh doanh cá thể

Để đảm bảo sự công bằng trong việc làm việc, Nhà nước đã quy định mức chi phí rõ ràng và công bằng để kinh doanh cá thể. Chi phí phải được gán theo cấp bậc, ví dụ các hộ kinh doanh cá thể lớn hơn sẽ phải chịu mức phí cao hơn so với các hộ kinh doanh cá thể nhỏ hơn. Cụ thể, các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu thuần từ 0 đến 2 tỷ đồng/năm sẽ phải nộp phí trị giá 0,2% trên tổng doanh thu của họ, trong khi các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu từ 2 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng/năm sẽ phải nộp phí trị giá 0,5%. Tất cả các hộ kinh doanh cá thể phải thanh toán phí đó trước ngày 15 tháng 5 hàng năm.

2. Quy định về quy trình kinh doanh cá thể

Hội đồng Quốc gia Việt Nam cũng đã quy định một số quy trình kinh doanh cá thể mới để đảm bảo mức độ an toàn và tính công bằng cho tất cả các bên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cá thể. Phía bên mua cần phải thực hiện các công việc sau:

  • Tìm hiểu thêm về hộ kinh doanh cá thể bạn muốn giao dịch với, bao gồm thông tin về lịch sử kinh doanh, các quy định liên quan đến kinh doanh cá thể, và những đánh giá khác nhau của người dùng về hộ kinh doanh cá thể đó.
  • Kiểm tra thông tin về hộ kinh doanh cá thể bạn muốn tham gia giao dịch bao gồm số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ văn phòng, hay bất cứ thông tin khác nào có liên quan để đảm bảo rằng bạn đang tham gia vào giao dịch với một hộ kinh doanh cá thể chính thức.
  • Xem xét hợp đồng để đảm bảo rằng mọi thứ đều đã được thống nhất. Hãy chắc chắn rằng biên bản hợp đồng bao gồm tất cả các điều khoản và điều kiện của bên mua và bên bán, để tránh mọi thời điểm khó chịu trong tương lai.

3. Quy định về làm việc lâu dài trong kinh doanh cá thể

Hội đồng Quốc gia Việt Nam cũng đã quy định một số quy định làm việc lâu dài trong kinh doanh cá thể nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả các bên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cá thể. Trong đó, tất cả các hộ kinh doanh cá thể phải:

  • Trong bất cứ thời điểm nào, cần cung cấp một số thông tin cơ bản cho hội đồng Quốc gia Việt Nam nhằm đảm bảo sự an toàn trong các giao dịch. Điều này bao gồm các thông tin như tên giao dịch, số tiền giao dịch, nguồn tiền giao dịch, và mục đích của giao dịch.
  • Chấp thuận sử dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực kinh doanh cá thể để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng của tất cả các giao dịch.
  • Tuân thủ các quy tắc về thanh toán hợp lý và trong thời gian. Để đảm bảo an toàn và độ tin cậy trong thanh toán, các hộ kinh doanh cá thể phải chịu trách nhiệm thanh toán trong thời gian từ 10 ngày đến 30 ngày.

4. Quy định về công bằng trong kinh doanh cá thể

Hội đồng Quốc gia Việt Nam cũng đã quy định một số quy định về công bằng trong kinh doanh cá thể, để đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cá thể sẽ được công bằng trong công việc của họ. Để đảm bảo điều này, tất cả các hộ kinh doanh cá thể phải chấp nhận một số quy định như sau:

  • Không được hạn chế bên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cá thể do bất cứ lý do gì, bao gồm những lý do liên quan đến giới tính, địa vị xã hội, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, hay bất cứ lý do phân biệt nào khác.
  • Không được phân biệt đối với những bên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cá thể theo bất cứ lý do gì, bao gồm những lý do liên quan đến giới tính, địa vị xã hội, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, hay bất cứ lý do phân biệt nào khác.
0838.386.486