Nộp Lại Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp: Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết

Trong trường hợp các bạn đã nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hết hạn và cần nộp lại, có một số những điều cần lưu ý. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về nộp lại quyết toán TNDN, dưới đây là một số điều cần biết để làm được việc nộp lại quyết toán TNDN.

1. Nguyên Nhân Nộp Lại Quyết Toán TNDN

Đối với nhà quản lý thuế và những người được bổ nhiệm quản lý thuế, cần nộp lại quyết toán TNDN có thể có nghĩa là một trong các nguyên nhân sau đây:

 • Khi có bất kỳ thay đổi, bao gồm cả các thay đổi hàng tháng, liên quan đến tính thuế thu nhập của doanh nghiệp.
 • Khi có bất kỳ thay đổi trong điều khoản tài chính, chương trình bảo hiểm hoặc hợp đồng làm việc.
 • Khi có bất kỳ thay đổi trong nội dung hoặc số lượng công việc của nhân viên.

2. Quá Trình Nộp Lại Quyết Toán TNDN

Khi nộp lại quyết toán TNDN, bạn cần làm các bước sau đây:

 • Mời đến các cơ quan thuế và lập bản đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xuất các biểu mẫu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Nộp nội dung tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Nộp và thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Quy Định Về Thu Hồi Nộp Lại Quyết Toán TNDN

Nhà quản lý thuế và những người được bổ nhiệm quản lý thuế cũng cần phải lưu ý về quy định về thu hồi nộp lại quyết toán TNDN. Đối với những trường hợp các nhà quản lý thuế và những người được bổ nhiệm quản lý thuế cần phải lưu ý đến quy định của Nhà Nước về việc thu hồi nộp lại quyết toán TNDN:

 • Mọi khoản thu đã nộp có thể được thu hồi trong vòng 12 tháng từ ngày tiền đã được nộp.
 • Khi thu hồi, khách hàng sẽ nhận được mức thu hồi cao nhất là 40%.
 • Khách hàng còn cần lưu ý đến việc đề nghị xin thu hồi quyết toán TNDN phải được gửi trước giờ hành chính đầu tiên của ngày thứ ba tiếp theo sau ngày nộp quyết toán để được áp dụng.

4. Hạn Chót Nộp Lại Quyết Toán TNDN

Nhà quản lý thuế và những người được bổ nhiệm quản lý thuế cũng cần lưu ý đến hạn chót nộp lại quyết toán TNDN. Theo quy định của Nhà Nước, nhà quản lý thuế và những người được bổ nhiệm quản lý thuế phải có trách nhiệm nộp lại quyết toán trước khi hạn chót. Trong trường hợp các nhà quản lý thuế và những người được bổ nhiệm quản lý thuế không nộp lại quyết toán TNDN trước khi hạn chót, họ sẽ bị trách nhiệm vi phạm quy định của Nhà Nước.

5. Các Nội Dung Cần Có Trong Quyết Toán TNDN

Để hoàn tất quy trình nộp lại quyết toán TNDN, các bạn cũng cần lưu ý đến các nội dung cần có trong quyết toán TNDN. Các nội dung cần thiết trong quyết toán TNDN bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ doanh nghiệp.
 • Số đăng ký thuế.
 • Số tiền thu nhập đã trả trong kỳ.
 • Số tiền thuế thu nhập phải đóng.

Ngoài ra, trong quyết toán TNDN các bạn cũng cần cung cấp một số thông tin khác như:

 • Tên và chức danh của người phụ trách quản lý thuế.
 • Số điện thoại và địa chỉ email của người phụ trách quản lý thuế.
 • Thời gian nộp quyết toán.

Vậy là những điều cần biết về nộp lại quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Để hỗ trợ các bạn trong việc nộp lại quyết toán TNDN, các bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế hoặc những người được bổ nhiệm quản lý thuế để được hỗ trợ.

0838.386.486