Luật quy định Hộ kinh doanh cá thể

Để tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cá thể, tổ chức phải tuân thủ các luật quy định hộ kinh doanh có liên quan. Dưới đây là những luật quy định chủ yếu và thể luận về hộ kinh doanh cá thể:

1. Yêu cầu về Pháp lý

 • Đăng ký Kinh doanh: Mọi tổ chức phải đăng ký kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật. Một số trường hợp cần tạm thời không cần đăng ký kinh doanh thì phải có xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền.
 • Quản lý Tài sản: Tổ chức phải quản lý tài sản của hộ kinh doanh yêu cầu đúng theo quy định của pháp luật.
 • Lưu trữ Hồ sơ Kinh doanh: Tổ chức phải lưu trữ các hồ sơ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Trách nhiệm pháp lý: Tổ chức phải chịu trách nhiệm pháp lý cho công việc kinh doanh của mình theo quy định của pháp luật.

2. Lệ phí

 • Thuế thu nhập cá nhân: Tổ chức phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Thuế doanh nghiệp: Tổ chức phải nộp thuế doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Thuế GTGT: Tổ chức phải nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.
 • Phí của Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Tổ chức phải nộp các phí của Bộ Kế hoạch & Đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu chứng nhận Kinh doanh

 • Giấy phép Kinh doanh: Tổ chức phải có giấy phép kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền để tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cá thể.
 • Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm: Tổ chức phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Chứng nhận An toàn Vệ sinh lao động làm việc: Tổ chức phải có chứng nhận an toàn vệ sinh lao động làm việc theo quy định của pháp luật.
 • Chứng nhận An toàn và Quản lý thái độ kinh doanh: Tổ chức phải có chứng nhận an toàn và quản lý thái độ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm soát Chất lượng

 • Tiêu chuẩn: Tất cả các sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định của pháp luật.
 • Đánh giá:Tổ chức phải đánh giá chất lượng của các sản phẩm kinh doanh của mình theo quy định của pháp luật.

5. Bảo mật Thông tin

 • Bảo vệ thông tin: Tổ chức phải thi hành các nguyên tắc về bảo vệ thông tin theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ quy định về bảo mật: Tổ chức phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo mật thông tin.

Những luật quy định hộ kinh doanh cá thể trên đã quảng bá rất một số quy định chủ yếu, cùng với các thể luận liên quan. Các tổ chức phải tuân thủ các luật quy định này theo quy định của pháp luật để tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cá thể.

0838.386.486