Lập Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Quy Định TT133

Lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133 là quá trình đánh giá tài chính của các công ty trước khi được cổ phiếu được phê duyệt. Quy trình này đòi hỏi các công ty quản lý tài chính phải cung cấp thông tin tổng hợp cụ thể và đầy đủ về việc lập báo cáo tài chính. Bài viết này sẽ giới thiệu cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

1. Mục đích của Lập Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Quy Định TT133

Mục đích lớn nhất của lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133 là để đưa ra một bảng đối chiếu thông tin về tài chính của các công ty. Mục đích bảng đối chiếu này là để giúp các cơ quan điều hành, cổ đông, các cán bộ quản lý, và các cơ quan phê duyệt dễ dàng nhận ra những điểm mạnh và những điểm yếu của các công ty. Đồng thời, bảng đối chiếu này cũng giúp các còn bộ quản lý của công ty nhận ra những lỗ hổng càng sớm càng tốt và giúp họ đưa ra chiến lược hợp lý hơn.

2. Quy trình lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133

Việc lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133 bao gồm các bước sau:

 • Bước đầu tiên là các công ty cần cung cấp thông tin đầy đủ về tài chính của họ, bao gồm cả tài khoản thu và chi. Đây bao gồm cả các thu nhập và chi phí, các hàng tồn kho, các biên lai hàng hóa, ghi nợ, và báo cáo tài chính.
 • Bước thứ hai là lập ra một bảng đối chiếu định kì thông tin tài chính. Bảng này sẽ bao gồm các thông tin chính như: tổng doanh thu, lợi nhuận gộp, các khoản chi phí, các khoản đầu tư, công nợ và tài sản.
 • Bước thứ ba là đánh giá, phân tích và định lượng tài chính. Đây bao gồm việc xem xét các tài sản, các khoản thu và chi của công ty; tính toán lại các tài sản, công nợ và thu nhập các công ty cần phải trả; và tính toán lại lợi nhuận gộp của các công ty.
 • Bước cuối cùng là các công ty cần cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của họ bằng cách sử dụng thuyết minh báo cáo tài chính.

3. Các Thành Phần Của Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Quy Định TT133

Thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133 gồm có các thành phần sau đây:

 • Phần khởi đầu : trong phần này, các công ty sẽ giới thiệu tổng quan về mình; các lĩnh vực hoạt động của họ và các vấn đề áp dụng trong việc lập thuyết minh.
 • Phần tổng kết : trong phần này, các công ty sẽ trình bày các kết quả sau khi đã lập thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra, các công ty còn sẽ cho biết các kế hoạch phù hợp để cải thiện tình hình tài chính của công ty trong tương lai.
 • Phần kê khai : trong phần này, các công ty cần lập ra một bảng đối chiếu cụ thể thông tin tài chính của họ. Bảng đối chiếu này phải được cập nhật thường xuyên và chứa thông tin về doanh số, lợi nhuận, các hàng tồn kho, các biên lai giao dịch, cổ phiếu, công nợ và tài sản của công ty.

4. Lợi ích của lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133

Với việc lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133, các công ty hoạt động tốt hơn trong các lĩnh vực sau:

 • Quản lý chi phí : Việc lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133 giúp các công ty hiểu rõ hơn về các chi phí để họ có thể đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.
 • Quản lý tài sản: Việc lập báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng giúp các công ty quản lý tốt hơn về tài sản hiện có của họ, nhằm đảm bảo rằng các tài sản được sử dụng hiệu quả và hiệu quả nhất.
 • Quản lý công nợ : Việc lập thuyết minh báo cáo tài chính giúp các công ty lập kế hoạch quản lý công nợ hiệu quả hơn bằng cách xem xét các biên lai vào và ra của công ty.
 • Tối ưu hóa lợi nhuận : Việc lập thuyết minh báo cáo tài chính giúp các công ty tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách đánh giá việc thu nhập, công nợ, khoản thu và chi của công ty.

5. Một số lưu ý khi lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133

Khi lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định TT133, các công ty cần lưu ý những điều sau:

 • Cần cung cấp thông tin đầy đủ và đầy đủ về tài chính của công ty đảm bảo tính chính xác của thông tin.
0838.386.486