Không Phải Quyết Toán Thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế phổ biến được áp dụng cho các doanh nghiệp. Nhưng một số trường hợp không nên áp dụng quyết toán thuế TNDN, thay vào đó cần áp dụng các giải pháp khác. Đây là một vài trường hợp không nên quyết toán thuế TNDN, và các phương án thay thế.

Thu Nhập Thừa Nợ

Đôi khi, doanh nghiệp có thể bị thu nhập thừa nợ. Ví dụ, doanh nghiệp phải đền bù hội viên của hội đồng quản trị trong trường hợp họ không làm việc cho doanh nghiệp. Trong tình huống này, doanh nghiệp không thể áp dụng thuế TNDN, nhưng thay vào đó cần được áp dụng một số phương án khác.

  • Giảm thu nhập: Nếu doanh nghiệp đang gặp phải thu nhập thừa nợ, đề nghị cải thiện lợi nhuận từ một số giảm thu nhập hợp lý. Giảm thu nhập hợp lý bao gồm những điều như ưu đãi thuế trên tài sản hay các thuế ưu đãi khác để giảm thu nhập.
  • Chuyển đổi thuế: Các doanh nghiệp cũng có thể chuyển đổi từ TNDN sang một loại thuế khác, chẳng hạn như thuế nhà đất. Điều này cần được tư vấn với các chuyên gia thuế có khả năng để xác định điều này có thể là lựa chọn hợp lý cho công ty của bạn.
  • Hợp đồng pháp lý: Trong nhiều trường hợp, việc ký hợp đồng pháp lý giữa các bên có thể giúp giảm được thu nhập thừa nợ. Hợp đồng này cũng có thể bao gồm các điều khoản về thuế để giảm tải thuế cho bên bị thu nhập thừa nợ.
  • Các giải pháp tài chính khác: Ngoài ra, còn một số giải pháp tài chính khác bạn có thể áp dụng để giảm thu nhập thừa nợ. Ví dụ, các doanh nghiệp có thể áp dụng một phần của thu nhập để trả nợ ở năm này, và các phần còn lại sẽ được áp dụng để trả nợ ở năm sau.

Vậy là một số trường hợp không nên áp dụng quyết toán thuế TNDN và các thay thế. Không phải quyết toán thuế TNDN có thể giúp giảm tải thuế và có ý nghĩa tài chính cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần đề xuất và tư vấn chuyên sâu với các chuyên gia thuế trước khi áp dụng nó.

0838.386.486