Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2023

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là chế độ thuế quan trọng được áp dụng cho doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể lựa chọn loại thuế này để áp dụng. Quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp là hình thức khấu trừ thuế chính thức được áp dụng cho doanh nghiệp thuộc phạm vi thuế của Việt Nam. Khi áp dụng Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023, doanh nghiệp cần hiểu rõ các quy định và cách làm thế nào để thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp một cách hợp lý.

I. Tổng Quan Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2023

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 (QTTTNDN 2023) được áp dụng cho doanh nghiệp thuộc phạm vi thuế của Việt Nam. Doanh nghiệp có thể lựa chọn loại thuế này để áp dụng vào thu nhập của mình. Khi áp dụng QTTTNDN 2023, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin hiện có thuế thu nhập và thu nhập mình đã tính được trong quý và năm trước (nếu có). Doanh nghiệp sẽ được quyết toán khấu trừ thuế theo tỉ lệ thuế của mình.

II. Nguyên Tắc Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2023

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 bao gồm những nguyên tắc sau:

  • Khấu trừ thuế được thực hiện trên thu nhập của doanh nghiệp: Trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải khấu trừ thuế trên tổng thu nhập của mình. Đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm thu nhập thấp, khấu trừ thuế tối đa là 45% của thu nhập của doanh nghiệp.
  • Khấu trừ thuế được tính dựa trên tỉ lệ thuế: Khấu trừ thuế trong QTTTNDN 2023 được tính dựa trên tỉ lệ thuế của doanh nghiệp (tỉ lệ thuế có thể thay đổi tùy theo phân loại doanh nghiệp). Doanh nghiệp có thể tính toán khấu trừ thuế trong QTTTNDN 2023 bằng cách cung cấp tổng thu nhập của doanh nghiệp và tỉ lệ thuế của mình.
  • Khấu trừ thuế không áp dụng trên các khoản thu nhập không phải thu nhập chính: Trong QTTTNDN 2023, khấu trừ thuế không áp dụng trên các khoản thu nhập không phải là thu nhập chính, bao gồm: thu nhập từ cổ phần, lợi nhuận từ việc bán các tài sản của doanh nghiệp; thu nhập từ các đối tác có liên quan và tất cả các khoản thu nhập khác.
  • Khấu trừ thuế chỉ áp dụng trên thu nhập nguyên nhân: Khấu trừ thuế trong QTTTNDN 2023 chỉ áp dụng cho thu nhập nguyên nhân của doanh nghiệp. Thu nhập nguyên nhân bao gồm lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoa hồng được bù trừ từ doanh nghiệp, thông tin về quyền lợi của nhân viên và các loại thuế khác.
  • Khấu trừ thuế chỉ áp dụng cho doanh nghiệp thuộc phạm vi thuế: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc phạm vi thuế của Việt Nam. Trong số đó, có các doanh nghiệp trong nội bộ và các doanh nghiệp liên kết với các nước ngoài.

III. Quy Trình Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2023

Quy trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 (QTTTNDN 2023) bao gồm những bước sau:

  • Bước 1: Xác Định Tổng Thu Nhập Của Doanh Nghiệp: Doanh nghiệp cần cung cấp thông tin về tổng thu nhập của doanh nghiệp trong quý và năm trước, để tính toán cước thuế áp dụng vào thu nhập của doanh nghiệp.
  • Bước 2: Xác Định Tỉ Lệ Thuế Của Doanh Nghiệp: Trong QTTTNDN 2023, tỉ lệ thuế của doanh nghiệp có thể thay đổi tùy theo phân loại doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xác định tỉ lệ thuế hiện có của mình và loại thuế của mình.
  • Bước 3: Tính Toán Khấu Trừ Thuế: Sau khi xác định tổng thu nhập của doanh nghiệp và tỉ lệ thuế, doanh nghiệp có thể tính toán khấu trừ thuế trong QTTTNDN 2023. Khấu trừ thuế trong QTTTNDN 2023 sẽ được tính dựa trên tổng thu nhập của doanh nghiệp và tỉ lệ thuế của mình.
  • Bước 4: Gửi Các Biểu Mẫu Thuế Để Quyết Toán Khấu Trừ Thuế: Sau khi tính toán khấu trừ thuế trong QTTTNDN 2023, doanh nghiệp cần gửi các biểu mẫu thuế (thành phần của QTTTNDN 2023) để quyết toán khấu trừ thuế.
  • Bước 5: Hoàn Trả Khấu Trừ Thuế: Sau khi quyết toán xong, doanh nghiệp sẽ nhận được hoàn trả khấu trừ thuế của mình từ Bộ Tài Chính.
0838.386.486