Hướng Dẫn Bộ Thủ Tục Đóng Cửa Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Nếu bạn đang nghĩ đến việc đóng cửa hộ kinh doanh cá thể của mình, bạn sẽ phải tuân thủ một số bộ thủ tục. Việc đóng cửa hộ kinh doanh cá thể không chỉ cần một quy trình nhanh chóng xử lý hồ sơ nhưng cũng yêu cầu bạn thực hiện các bước cần thiết để thực hiện đúng quy định pháp luật. Hãy xem qua các thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết về các bước thủ tục đóng cửa hộ kinh doanh cá thể.

1. Xác Nhận Đóng Cửa Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Đầu tiên, bạn sẽ phải xác nhận thông tin rằng bạn muốn đóng cửa hộ kinh doanh cá thể của mình. Bạn sẽ cần xác nhận bằng cách điền vào một biểu mẫu trực tuyến hoặc theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Bạn sẽ cần chứng minh rằng bạn đã thực hiện các bước cần thiết để đóng cửa doanh nghiệp của mình. Các bước này có thể bao gồm những điều sau:

 • Công bố thông báo đóng cửa hộ kinh doanh cá thể
 • Thanh lý các tài sản của doanh nghiệp
 • Xử lý tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Hủy bỏ tất cả các giấy phép cần thiết và các tài khoản của hộ kinh doanh
 • Xử lý tất cả các tài khoản tài chính của hộ kinh doanh

Khi bạn xác nhận rằng bạn đã chấp hành tất cả các bước cần thiết để đóng cửa hộ kinh doanh cá thể của mình, bạn có thể chuẩn bị cho bước kế tiếp.

2. Xử Lý Tài Chính

Sau khi bạn đã chuẩn bị tất cả các bước cần thiết để đóng cửa hộ kinh doanh cá thể, bạn sẽ cần thực hiện các bước xử lý tài chính. Điều này bao gồm các bước sau:

 • Tính toán tổng số tiền của hộ kinh doanh
 • Xác định tổng số khoản thu đến và tổng số khoản chi ra
 • Xác định số tiền thuế phải nộp
 • Thanh toán các khoản nợ của hộ kinh doanh
 • Rút các tiền còn lại trong tài khoản của hộ kinh doanh và phân chia cho các đối tác

Khi bạn hoàn tất các bước xử lý tài chính, bạn có thể thực hiện các bước kế tiếp để đóng cửa hộ kinh doanh cá thể của mình.

3. Đề Nghị Đóng Cửa Doanh Nghiệp

Sau khi bạn đã xử lý tất cả các vấn đề tài chính, bạn cần phải điền vào một biểu mẫu để đề nghị cho cơ quan thuế của bạn để đóng cửa hộ kinh doanh cá thể. Biểu mẫu này sẽ bao gồm các số liệu sau đây:

 • Tên hộ kinh doanh cá thể
 • Địa chỉ hộ kinh doanh cá thể
 • Ngày thành lập hộ kinh doanh cá thể
 • Số đăng ký hộ kinh doanh của công ty
 • Hộ kinh doanh cá thể đã đóng cửa hay chưa

Khi bạn đã cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho cơ quan thuế, bạn có thể yêu cầu chứng thực tài liệu của bạn.

4. Chứng Thực Tài Liệu

Việc chứng thực tài liệu là một bước không thể thiếu trong quy trình đóng cửa hộ kinh doanh cá thể. Trong bước này, bạn cần phải cung cấp các tài liệu chứng minh rằng bạn đã tuân thủ tất cả các qui định và hướng dẫn của cơ quan thuế. Những tài liệu này bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Tài liệu thông báo đóng cửa doanh nghiệp cá nhân
 • Bằng chứng các chi phí đã trả cho việc đóng cửa hộ kinh doanh
 • Tài liệu báo cáo tài chính đã thanh toán
 • Tất cả các giấy phép và tài khoản đã được hủy bỏ
 • Bằng chứng thanh lý tài sản của hộ kinh doanh

Khi bạn đã cung cấp tài liệu yêu cầu, bạn sẽ có thể yêu cầu chứng thực tài liệu của mình.

5. Nhận Chứng thực

Cuối cùng, khi bạn đã cung cấp các tài liệu yêu cầu, cơ quan thuế sẽ gửi bạn một chứng thực để xác nhận việc đóng cửa hộ kinh doanh cá thể của bạn. Chứng thực này xác nhận rằng bạn đã tuân thủ tất cả các qui định và hướng dẫn của cơ quan thuế và đã đóng cửa hộ kinh doanh cá thể của mình. Chứng thực này cũng sẽ cung cấp cho bạn một hóa đơn để bạn có thể làm bằng chứng rằng bạn đã đóng cửa hộ kinh doanh cá thể của mình.

Vậy là bạn hoàn tất bộ thủ tục đóng cửa hộ kinh doanh cá thể. Việc thực hiện tốt bộ thủ tục này sẽ giúp bạn tránh bị phạt và tốn thời gian.

0838.386.486