Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cá thể

Việc xin giấy phép kinh doanh cá thể cần bao gồm các thông tin cụ thể trong hồ sơ để xác nhận sự hợp lệ của cá thể tiếp nhận hoặc sử dụng giấy phép này. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cá thể phải bao gồm các tiêu đề sau:

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là một trong những thông tin bắt buộc cần để xin giấy phép kinh doanh cá thể. Thông tin này sẽ bao gồm tên, sinh nhật, địa chỉ và các thông tin liên lạc khác của người được giấy phép. Thêm vào đó, hồ sơ cũng cần thông tin chứng minh thư (CMND), để xác nhận danh tính của người được giấy phép.

Thông tin kinh doanh

Thông tin kinh doanh là thông tin cần thiết để xin giấy phép kinh doanh cá thể bao gồm tên của doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, số giấy phép, mục đích kinh doanh cụ thể, tài khoản thanh toán và các thông tin kê khai khác. Thêm vào đó, hồ sơ cũng cần bổ sung thêm thông tin về nguồn vốn ban đầu, thông tin về đầu tư, thời gian bắt đầu kinh doanh, và các thông tin liên quan khác.

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là một trong những tài liệu cần thiết trong hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cá thể. Hợp đồng này sẽ bao gồm những nội dung liên quan đến phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp, giới hạn các liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của bên thứ ba liên quan đến kinh doanh, và các quy định khác cần thiết.()Ngoài ra, hồ sơ cũng cần bao gồm một bản sao trình bày kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài liệu để xác nhận

 • Tài liệu để xác nhận là một trong những tài liệu cần thiết trong hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cá thể. Các tài liệu được yêu cầu để xác nhận thông tin cá nhân và thông tin kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau:
  • Giấy đăng ký doanh nghiệp
  • Giấy phép đầu tư
  • Giấy tờ cá nhân khác như CMND
  • Tài liệu chứng minh nợ
  • Tài liệu giấy tờ tài sản của doanh nghiệp

Các tờ khai khác

Bên cạnh các tài liệu được liệt kê ở trên, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cá thể còn cần các tờ khai khác như:

 • Tờ khai thuế
 • Tờ khai lương
 • Tờ khai các khoản thu nhập khác
 • Tờ khai kê khai đối với các hành động kinh doanh

Ngoài ra, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cá thể còn cần chứng minh nguồn gốc của các tài sản được sử dụng trong kinh doanh, cũng như các tài liệu chứng minh đã thanh toán các khoản thuế, phí và các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp.

Việc xin giấy phép kinh doanh cá thể có thể xuất hiện khó khăn mà không cần thiết nếu bạn biết các thông tin và tài liệu yêu cầu để xin giấy phép kinh doanh cá thể. Việc tập hợp đủ hồ sơ để xin giấy phép kinh doanh cá thể có thể giúp bạn tránh được các trục trặc trong quá trình kinh doanh.

0838.386.486