Hồ sơ thành lập Tổng công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập một tổng công ty TNHH 1 thành viên là một bước quan trọng trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Tổng công ty TNHH 1 thành viên (1-member limited liability company) đóng vai trò cơ sở hợp pháp cho các dự án hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng là một quy trình cần thiết và phức tạp để có thể hoạt động trong luật pháp của một nước. Bản hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm các thủ tục, biện pháp hợp lý, luật pháp cần thiết và huấn luyện về pháp lý cho các quản trị viên trong một doanh nghiệp. Thực hiện hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên trên cấp địa phương yêu cầu một công tác nghiêm túc, vì vậy hãy chuẩn bị cho quá trình này với các giấy tờ cần thiết, các biện pháp hợp pháp và luật pháp để thành lập công ty một thành viên.

1. Giấy tờ cần thiết

Hồ sơ thành lập một tổng công ty TNHH 1 thành viên bắt buộc các quản trị viên phải cung cấp các giấy tờ cần thiết cho cơ quan quản lý trong luật pháp của mỗi địa phương. Các giấy tờ cần chuẩn bị như sau:

 • Bản đăng ký: bao gồm một văn bản đã được thỏa thuận và ký bởi toàn bộ cổ đông, mô tả tên công ty, địa chỉ, vấn đề hoạt động, định giá cổ phần, người lập đồng ý phê duyệt nhiệm vụ, nhân viên, và các điều khoản khác liên quan;
 • Bản chứng nhận đăng ký: chứng nhận cung cấp bởi cơ quan quản lý tại địa phương chứng minh rằng tổ chức này được phê duyệt và đăng ký theo luật pháp của địa phương;
 • Sổ địa chính: bao gồm thông tin về tổ chức, địa chỉ, vấn đề hoạt động, định giá cổ phần, người đồng ý, nhân viên, và các điều khoản khác liên quan;
 • Phiếu xuất nhập khẩu: chứng nhận là tổ chức đã được thành lập theo luật pháp của địa phương;
 • Thẻ tiền tệ: chứng nhận rằng tổ chức đã được cấp phép để sử dụng tiền tệ trong hoạt động kinh doanh;
 • Hoá đơn thuế: chứng nhận rằng tổ chức có thể thanh toán thuế trên các khoản thu nhập và hoạt động kinh doanh khác.

2. Biện pháp hợp pháp

Biện pháp hợp pháp của tổ chức là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình thành lập một tổng công ty TNHH 1 thành viên. Các biện pháp hợp pháp được thực hiện theo luật pháp của địa phương, và đã được xác nhận bởi cơ quan quản lý trong lĩnh vực đó. Các biện pháp hợp pháp này bao gồm các quy trình như sau:

 • Thực hiện định hướng cổ đông: cổ đông phải thực hiện định hướng đã được chỉ định trong bản đăng ký;
 • Huấn luyện về pháp lý: cổ đông và nhân viên phải được huấn luyện về luật pháp và hợp pháp;
 • Tổ chức họp định kỳ: cổ đông và nhân viên phải tổ chức họp định kỳ để quản lý hoạt động kinh doanh;
 • Thống nhất chính sách: cổ đông và nhân viên cần thống nhất các chính sách và quy định để hoạt động;
 • Thực hiện quy trình hoạt động: cổ đông phải thực hiện các quy trình đã được chỉ định, chẳng hạn như, tìm kiếm và xét duyệt đối tác, xây dựng và quản lý hệ thống cung ứng, xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng, và nhận và quản lý dịch vụ.

3. Luật pháp cần thiết

Hồ sơ thành lập một tổng công ty TNHH 1 thành viên yêu cầu một số luật pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh hoàn thiện.

0838.386.486