Hồ Sơ Pháp Lý Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Hồ sơ pháp lý công ty TNHH 1 thành viên là trường hợp đặc biệt của hình thức công ty cổ phần (gọi là công ty TNHH) có thể được xem như tập trung hợp nhất thành duy nhất một thành viên trong pháp luật của Việt Nam. Công ty TNHH 1 thành viên là công ty cổ phần đơn thể và được phân loại dựa trên số lượng cổ đông và số lượng cổ đông của nó. Dưới đây là một số thông tin cần thiết và các tiêu đề phụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về hồ sơ pháp lý công ty TNHH 1 thành viên:

Tài Liệu Pháp Lý

Để thành lập công ty TNHH 1 thành viên, các chủ sở hữu cần có một nghiệp vụ pháp lý trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Số các tài liệu pháp lý cần thiết bao gồm:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh: Chứng thư đã được chứng nhận từ ngân hàng và đã được cấp phát bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Xác nhận loại hình TNHH của công ty.
 • Giấy chứng nhận địa chỉ: Xác nhận địa chỉ của công ty.
 • Quyết định thành lập công ty: Xác nhận sự thành lập công ty TNHH 1 thành viên.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Xác nhận sự đăng ký thuế của công ty.

Các giấy tờ pháp lý trên sẽ tạo nên hồ sơ pháp lý của công ty TNHH 1 thành viên.

Cơ Cấu Tổ Chức

Chữ ký của chủ sở hữu có tác dụng để tạo nên cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên. Để đáp ứng nhu cầu của pháp luật Việt Nam, cơ cấu tổ chức bao gồm:

 • Thành viên điều hành: Chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức có thể gồm đồng chủ sở hữu, đồng sáng lập, đồng tổ chức đầu tư, đồng quản lý ngân hàng, vv.
 • Cổ đông: Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức có thể được gọi là chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên.
 • Giám đốc: Giám đốc là cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm điều hành từng hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Ban Kiểm Soát: Ban Kiểm Soát có chức năng bảo vệ quyền lợi của công ty.

Hồ sơ pháp lý công ty TNHH 1 thành viên cũng bao gồm lịch sử có liên quan đến các cổ đông, các hoạt động đã thực hiện, các hợp đồng đã được ký kết, v.v.

Quy Định Pháp Luật

Trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên, các chủ sở hữu phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam và các quy định của luật doanh nghiệp.

Ngoài ra, các chủ sở hữu cũng nên tạo nên một biểu mẫu cá nhân hoặc biểu mẫu doanh nghiệp để giữ lại tất cả các thông tin liên quan đến công ty, bao gồm cả các quy định pháp luật.

Điều Kiện Thành Lập

Để thành lập công ty TNHH 1 thành viên, các chủ sở hữu cần đáp ứng các điều kiện của pháp luật Việt Nam. Các điều kiện cần thiết bao gồm:

 • Các chủ sở hữu cần là cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký nghiệp vụ kinh doanh tại Việt Nam.
 • Các chủ sở hữu cần có ít nhất một thành viên điều hành.
 • Các chủ sở hữu cần xác nhận tài liệu pháp lý của công ty trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.
 • Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam.
 • Các chủ sở hữu cần có hồ sơ pháp lý của công ty.

Ngoài ra, các chủ sở hữu cũng cần đề xuất và được chấp thuận các quyết định thành lập công ty trước khi bắt đầu thực hiện hoạt động kinh doanh.

Kết Luận

Hồ sơ pháp lý của công ty TNHH 1 thành viên cần được điều chỉnh và cập nhật liên tục để tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, các chủ sở hữu cũng nên tạo biểu mẫu cá nhân hoặc biểu mẫu doanh nghiệp để giữ lại tất cả thông tin liên quan đến công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

0838.386.486