Hồ Sơ Mở Chi Nhánh TNHH

Mở chi nhánh là một phần quan trọng của việc phát triển của một công ty. Trước khi bắt đầu mở chi nhánh cho công ty, cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để thực hiện đúng các quy định của luật pháp Việt Nam. Đây là một hướng dẫn dành cho tất cả những công ty có ý định mở chi nhánh.

Hồ Sơ Mở Chi Nhánh Cần Bao Gồm

Mở chi nhánh của một công ty TNHH cần bao gồm các hồ sơ dưới đây:

  • Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH.
  • Giấy Ủy Quyền Mở Chi Nhánh: Giấy ủy quyền có thể được ký bởi chủ tịch hoặc tổng giám đốc của công ty TNHH cho người đại diện về việc mở chi nhánh.
  • Giấy Xuất Trình: Giấy xuất trình là một loại hồ sơ được mở chi nhánh cần cung cấp vào khi đăng ký cho cơ quan thuế.
  • Thỏa Thuận Hợp Đồng: Hợp đồng sẽ bao gồm các điều khoản giữa các bên liên quan tới việc mở chi nhánh của công ty.
  • Giấy Phép Đầu Tư: Nếu càng ty có ý định khởi nghiệp mở chi nhánh nước ngoài, cần phải xin giấy phép đầu tư và cung cấp các thông tin khác như tên công ty, địa chỉ, tên người đại diện… cho cơ quan thực hiện tổ chức chính phủ.

Quy Trình Đăng Ký Mở Chi Nhánh

Khi các bạn đã chuẩn bị xong hồ sơ mở chi nhánh, bạn có thể bắt đầu tiến hành thực hiện quy trình của việc mở chi nhánh của công ty TNHH.

  • Bước 1: Đăng Ký Nộp Hồ Sơ: Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ mở chi nhánh, thì quá trình tiếp theo là đăng ký trực tuyến tại một trong các bộ phận tư vấn để nộp hồ sơ. Người đại diện của công ty cần phải cung cấp các hồ sơ yêu cầu cho các bộ phận tư vấn để nộp hồ sơ.
  • Bước 2: Thuê Lao Động: Sau khi các hồ sơ được nộp và đã được cơ quan tổ chức chính phủ duyệt, công ty có thể bắt đầu tiến hành việc thuê lao động và cung cấp các bằng cấp cần thiết cho các nhân viên.
  • Bước 3: Mở Chi Nhánh: Sau khi hoàn tất các bộ phận từ việc thuê lao động, công ty TNHH có thể bắt đầu tiến hành mở chi nhánh và thực hiện các hoạt động kinh doanh hợp lý.

Kết Luận

Mở chi nhánh là một trong những bước phát triển của một công ty TNHH. Để thành công trong việc mở chi nhánh, cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định và tuân thủ quy trình yêu cầu từ cơ quan chính phủ.

0838.386.486